A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartamra szól.

A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2017. július 1.

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2022. június 30.

A munkavégzés helye: 5130 Jászapáti, Kossuth L. út 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;

 • cselekvőképesség;

 • büntetlen előélet;

 • felsőfokú iskolai végzettség; a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. Pontjában meghatározott felsőfokú végzettség,

 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 • 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésben foglaltak szerinti szakmai gyakorlat,

 • a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

 • szociális szakvizsga megléte, vagy a vezetői megbízást követő két éven belül a pályázó vállalja a szociális szakvizsga letételét,

 • pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz;

 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;

 • nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok;

 • végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai;

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;

 • nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

 • hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;

 • nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;

 • nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását;

 • nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Biróné dr. Boros Anikó jegyző nyújt, az 57/540-100-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2160/2017, valamint a beosztás elnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a Vhr. 1/A. § (10) bekezdésében megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi, majd ezt követően a Képviselő-testület első ülésén bírálja el.

A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

A pályázat elbírálásának határideje: Várhatóan 2017. június 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Jászapáti Város Honlapja,

 • Jászapáti Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszapati.hu honlapon szerezhet.


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100